OPHØR AF HESTEPENSION PR 31/12 2017

Stald Frydenlyst tilbyder opstaldning af heste i et naturskønt område med masser af mulighed for at ride i skov og ved strand. 15 min. i skridt til Vilhemsborg.

Vi råder over ridehal, bane samt gode og store folde, 

Grundprisen er 1800,- heri er inkluderet foder, fodring tre gange dagligt samt udlukning alle ugens dage.

Der er mulighed for tilkøb af flere ydelser således at man kan "opgradere" til fuld pasning (op til 400,-).

Herunder kopi af staldkontrakt

 

OPSTALDNINGSKONTRAKT

Stald Frydenlyst udlejer hermed ___ boks/bokse til:

 

NAVN:          ___________________________________________________________________________

         

ADRESSE:  ___________________________________________________________________________

 

POSTNR:    _________________________BY________________________________________________

 

TELEFON: _________________________________TELEFON2________________________________

 

DYRLÆGE:_________________________________TELEFON_________________________________

 

SMED:         _________________________________TELEFON_________________________________

 

EVENTUELLE ÆNDRINGER TIL OVENNÆVNTE SKAL MEDDELES

 

Det er aftalt at følgende hest/heste må benytte boksen/boksene:

 

NAVN:       _ __________________________________ KØN_______________________ALDER_______

 

NAVN:       ____________________________________KØN_______________________ALDER_______

 

Er opstalder ikke ejer af hesten forpligter opstalder sig hermed til at indhente underskrift fra ejer på at han/hun er indforstået med indgåelse af denne kontrakt.

Alle økonomiske mellemværender og dialog omkring hesten skal kunne foregå mellem

 opstalder og Frydenlyst.

 

Aftalen træder i kraft d._______________og løber indtil den opsiges skriftligt af en af parterne med en måneds varsel til den første i måneden.

Den månedlige leje er_________indtil andet varsles med mindst en måned. Dette beløb betales forud senest d. første i måneden.

 

Bank: Nykredit  .... .........

 

Depositum er ________________   Boksen er først reserveret når depositum er modtaget.

Frydenlyst sender kvittering . Depositum gælder ikke for sidste måneds leje men til at dække eventuelle restancer.

Den boks der er anvist er altid at betragte som midlertidig da Frydenlyst forbeholder sig ret til at rokere på hestene hvis de ikke trives.

Dette gælder også for den fold hesten får anvist.

Inden hesten ankommer skal Frydenlyst have forevist dokumentation for gyldig vaccinationsbevis, nylig foretaget gødningsprøve samt evt. dokumentation for behandling mod orm.

Der skal afleveres kopi af den side i hestens pas, hvor der står at hesten ikke må bruges til konsum. Dette gør at Frydenlyst ikke kan stilles til ansvar hvis fødevarestyrelsen måtte finde medicin i stalden.

Hesten skal kunne trives med andre på fold.

Den skal være vant til at blive håndteret/kunne trækkes ind/ud fra fold.

Den må ikke have staldunoder som gør at boksen kan lide overlast

 eller at det er årsag til et stressende staldmiljø.

 

Opstalder forpligtiger sig til at holde hesten korrekt vaccineret og skal være indforstået med at Frydenlyst varetager den halvårlige gødningskontrol og eventuelle behandling. Dette sker for opstalders regning.

Ved fraflytning efterlades boksen rengjort, men med madras.

Opstalder giver via underskrift på denne kontrakt tilladelse til at Frydenlyst i akutte tilfælde kan kontakte dyrlæge eller smed.

Første prioritet er dyrlæge eller smed påført her på kontrakten. Anden prioritet er dyrlæge eller smed valgt af Frydenlyst.

 Ovennævnte er kun relevant hvis det ikke er muligt at få fat i opstalder.

 

Opstalder skal holde hesten ansvarsforsikret. Frydenlyst påtager sig ikke at tegne forsikring der dækker opstalder, dennes hest, udstyr eller inviterede personer.

Påfører hesten nævneværdig skade på boks eller andet inventar dækkes dette af opstalder.

 

Frydenlyst står for Udlukning, 3xfodring(eget foder må stilles frem) hvoraf frokostfoderet hældes i krybben umiddelbart efter udluk og vand på folde. (dog ikke på sygefolde).

Hestene står på tørv, træpiller kan blandes i.

Der er to stk tørv eller tre stk træpiller og halm til net med i prisen medmindre hesten er i døgnfoldsordning.

 Hø kan købes og må hænges frem til fodring.

Der gives ikke rabat hvis opstalder ønsker at fravælge noget af ovennævnte.

Frydenlyst påtager sig ikke ekstra ydelser såsom påsætning af gamacher, klokker, dækkenskift, bandager osv. Opstalder må aftale og afregne med staldhjælperne. Disse er dog ikke forpligtet til at påtage sig disse ydelser.

Sygefoldene er private. Brug af disse skal aftales med Frydenlyst.

 

Opstalder forpligtiger sig til at holde sig ajour med de ophængte staldregler, samt til enhver tid at informere passere samt parter mv om disse.

Passere og parter skal ligeledes præsenteres for Frydenlyst og der skal oplyses navn samt telefonnr.

 

 

 

 

    Opstalder(navn med blokbogstaver)                                   Stald Frydenlyst

 

 

    __________________________________

 

 

 

    Dato_____________                                                               Dato_____________

 

 

    Underskrift________________________                             Underskrift_______________________

 

 

    (Hvis opstalder ikke ejer hesten skal ejer være

     indforstået med kontrakten)

   

    Ejer _________________________

 

    (Hvis opstalder er under 18 år skal værge/for-

      ældre underskrive)

 

      _____________________________